23.3.52

กริช กงเพชร

รายชื่อนักการเมืองไทย

ชื่อ-สกุล นาย กริช กงเพชร

วันเดือนปีเกิด 30 กันยายน 2486

การศึกษา

วิทยาลัยครูมหาสารคามกศ.บ (การศึกษาบัณฑิต)
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 59/10 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง รับราชการครู เกษตรกร ทนายความ
ประสบการณ์

ปี 2519, 2526, 2529, 2535/1, 2535/2, 2538, 2540, 2544 และ 2548
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 9 สมัย
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

ม.ป.ช.